துணையே பகையானால்?

2018-03-24 01:30:10
0
4

பழுதுஎண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர் எழுபது கோடி உறும் (குறள் 639)

கவிக்குறள் - 0012 - இழிவும் பழியும்!

2018-03-05 21:28:06
11
110

இடிபுரிந்து எள்ளும்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து மாண்ட உஞற்றி லவர் (குறள் 607)

கவிக்குறள் - 0011 - நற்றுணையும் நற்செயலும்!

2018-03-04 10:20:27
0
103

துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம் வேண்டிய எல்லாம் தரும் (குறள் 651)

கவிக்குறள் - 0010 - திறன்மிகு அரசு!

2018-02-25 18:43:40
11
113

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றுஅறிதல் ஆள் வினையோடு ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு (குறள் 632)

கவிக்குறள் - 0009 - ஓட்டைகள் நிறைந்த ஓடம்!

2018-02-18 02:17:05
0
197

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக் கலன் (குறள் 605)

கவிக்குறள் - 0008 - துப்புக்கும் துப்புவை!

2018-02-18 00:49:31
0
105

ஒற்றுஒற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றும்ஓர் ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல் (குறள் 589)

கவிக்குறள் - 0007 - எண்ணமே அளவாகும்!

2018-02-09 09:33:26
0
137

வெள்ளத்து அனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அனையது உயர்வு (குறள் 595)

கவிக்குறள் - 0006 - துப்பறியும் திறன்!

2018-02-07 01:05:56
11
228

கடாஅ உருவொடு கண்அஞ்சாது யாண்டும் உகாஅமை வல்லதே ஒற்று (குறள் 585) - அதிகாரம் 59 ஒற்றாடல் - கவிக்குறள் - 0006 - துப்பறியும் திறன்!

கவிக்குறள் - 0004 - இடம்மாறின் பயனில்லை!

2018-01-19 00:39:50
0
116

கடல்ஓடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடல்ஓடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து (குறள் 496)

கவிக்குறள் - 0003 - காக்கும் கருவி!

2018-01-11 15:40:17
0
107

அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் உள்அழிக்க லாகா அரண் (குறள் 421)

Create AccountLog In Your Account